Hvordan minimere risiko ved digital eksamen?


I år skal vi gjennomføre langt flere digitale eksamener enn noen kunne forutse. Hva må til for at vi skal få en sikrest mulig gjennomføring av digital eksamen i alle emner?

Foto: Shutterstock

Unit har sammen med sektoren gjennomført en risikovurdering av digital eksamen. Et av de viktigste risikoreduserende tiltakene er å se på selve eksamensformen.

Digital "skoleeksamen" med få eller ingen hjelpemidler tilgjengelig er vanskelig å avholde uten tilrettelagte lokaler, siden det ikke finnes gode alternative løsninger for vakthold under eksamen. Å gjennomføre eksamen som enten nettbasert muntlig eksamen, eller mest mulig likt tradisjonell hjemmeeksamen hvor man tar høyde for at alle hjelpemidler er tilgjengelige, gir lavere risiko. Selv om de fleste fag kan tilpasse seg en av disse eksamensformene må institusjonene ta høyde for en rekke risikofaktorer i planleggingen av vårens eksamener.

Mange ansatte ved universiteter og høgskoler har sammen med Unit bidratt i arbeidet med Risikovurdering av digital eksamen i forbindelse med koronasituasjonen i Norge. Arbeidet med å kartlegge risiko i omstillingen til heldigital eksamensgjennomføring viste seg å være svært omfattende, både på grunn av stort mangfold i faglige behov, usikkerhet rundt smittesituasjon og -tiltak i samfunnet generelt, og fordi sektoren blir avhengig av infrastruktur utenfor lærestedenes kontroll, for eksempel utstyr og nettilgang som studenter har hjemme.

Overordnet risikobilde

Helt overordnet peker risikovurderingen på at mulig stort sykefravær kan gi lav kapasitet og bortfall av kritisk kompetanse ved lærestedene. I tillegg vil manglende forståelse av og informasjon rundt tiltakene som innføres kunne gi store negative konsekvenser.

På personvernsiden må institusjonene være påpasselige med at ordningene som iverksettes er hjemlet i lover og forskrifter, og sørge for at ansatte ikke tar i bruk verktøy for gjennomføring av eksamen som institusjonene ikke har databehandleravtale for eller foretatt risikovurdering av.

Kompleks situasjon gir sannsynlighet for avvik

I arbeidet med risikovurderingen ble det identifisert et tresifret antall mulige hendelser og tiltak. De fleste av risikoelementene har lavt eller moderat risikonivå, men institusjonene må forberede seg på å håndtere avvik siden sannsynligheten for at enkelte faglærere eller studenter opplever avvik er stor. Summen av mindre avvik kan dessuten bli krevende å håndtere for institusjonene hvis de blir mange.

Viktigste tiltak

Lærestedene må sørge for at hjemmeeksamener har avsatt godt med tid for gjennomføring, og at det er tilgjengelig teknisk og administrativ støtte og bistand til faglærere og studenter både i forkant av og under selve eksamen – enten den er muntlig eller gjøres som hjemmeeksamen.

Faglærere bør kunne teste gjennomføring av eksamen på forhånd for å sikre at oppgavesett fungerer godt og at de har tilstrekkelig rutine og erfaring med bruk av verktøyene. Studenter må få beskjed om hvilken programvare de må ha tilgjengelig og kunne sjekke at de har alt de trenger før eksamen starter.

Det må også tas høyde for feil i gjennomføring av eksamen for eksempel grunnet bortfall av nett, svikt i utstyr eller at studenten ikke har fått eller forstått informasjon om eksamenstype eller krav til utstyr og nett. Lærestedene må ha rutiner som beskriver hvordan denne typen avvik håndteres.

Informasjon til alle involverte er kritisk suksessfaktor

Det viktigste tiltaket for å redusere risiko for feil og avvik er god kommunikasjon med og informasjon til faglærere, sensorer, studieadministrasjon og studenter i forkant av eksamensgjennomføringen. Vær ærlig overfor studenter om at uforutsette hendelser kan oppstå, og hva de i så fall skal gjøre. Gi faglærere hjelp til til å velge verktøy og støtte i arbeidet med å lage hjemmeeksamener. Sørg for at studieveiledere og studieadministrasjon er godt informerte om hvordan eksamen gjennomføres, det samme gjelder sensorer.

Risikovurderingen skal hjelpe institusjonene i arbeid med tiltaksplaner

Målet med risikovurderingen er å gi lærestedene et samlet risikobilde for vårens eksamensgjennomføring, og å gi bakgrunnsinformasjon som kan hjelpe institusjonene i vurdering av sannsynlighet for og konsekvens av en lang rekke uønskede hendelser. Institusjonene lager selv sine tiltaksplaner, den felles risikovurderingen er et bidrag til dette arbeidet.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter