Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner


En nasjonal løsning for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner skal bidra til å realisere regjeringens mål om å bidra til økt kvalitet i undervisningen.

Illustrasjon av bøker og hatt
Rapporten «Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner» er nå ferdigstilt.

Rapporten «Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner» er nå ferdigstilt. Rapporten legger frem en løsning for tilgang til åpne læringsressurser på tvers, som skal bidra til å «stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg».

Rapporten som er utarbeidet av en arbeidsgruppe med deltakere fra Unit og Diku, er nå ferdigstilt og sendt til Kunnskapsdepartementet.

Stimulere til utvikling av digitale læringsressurser

Godt læringsinnhold er et viktig grunnlag for høy kvalitet i utdanningen. Ved å dele og gjenbruke godt læringsinnhold internt og på tvers av universiteter og høyskoler, kan institusjonene oppnå gevinster i form av økt kvalitet i undervisningen.

Arbeid med læringsressurser er nevnt i regjeringserklæringen fra Granavolden: «Stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg». Læringsressurser som utvikles i sektoren kan deles og gjenbrukes, vil støtte opp under dette målet.

Anbefaler blant annet en teknisk løsning

Skal en nasjonal løsning for tilgang til læringsressurser bli en suksess er må løsningen brukes av de fleste institusjonene, og av så mange lærere og studenter som mulig.

En slik løsning kalles en Learning Object Repository (LOR). For å få til en løsning som fungerer på nasjonalt nivå anses følgende suksessfaktorer som viktige:

  • Tilrettelegge for god delingskultur
  • Enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger
  • Et godt innføringsprosjekt med god opplæring og med endringsledelse som et sentralt element

Arbeidsgruppen anbefaler at et nasjonalt LOR tar utgangspunkt i tjenesten DLR levert av Unit og ser dette i sammenheng med et Nasjonalt vitenarkiv.

Delingskultur og endringsledelse som nøkkel til suksess

Valget av teknisk løsning for et LOR er dermed bare én av flere forutsetninger. Arbeid med delingskultur, endringsledelse og suksessfaktorene nevnt ovenfor, vil være avgjørende for å lykkes med å nå målet om utstrakt deling og gjenbruk av læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter