Hvordan korona-tiltakene og svak kronekurs påvirker IKT-leveransene i sektoren


Unit har hatt en gjennomgang med sektorens primære IKT-leverandører for å undersøke hvordan logistikken påvirkes av pågående korona-tiltak, samt hvordan prismodeller påvirkes av den kraftige svekkelsen i norske kroner mot amerikanske dollar og euro.

Vi har spurt leverandørene om følgende

 1. Gi en kort oppdatering på hvordan logistikk/leveransetider påvirkes av pågående Korona-utbrudd og smittevernstiltak
 2. Hvordan påvirkes leverandørens priser som følge av det skarpe fallet i NOK-kursen?

Nedenfor kan du se svarene vi har mottatt, gruppert etter avtaleområde og leverandør.

Server/lagring

Dell

 1. Produksjon av lagring og servere går som normalt. For enkelte komponenter er det lengre leveringstid, men stort sett tilnærmet normal tilgjengelighet. Logistikk går enn så lenge også som normalt. Det er dessverre umulig å forutsi  gitt at situasjonen vedvarer eller eskalerer ytterligere. Dette får vi heller komme tilbake til. Legg merke til at mesteparten av Dell sin produksjon av servere og lagringssystemer som leveres til det norske markedet produseres i Polen og Irland. Vi er dog avhengige av underleverandører som på sin side har produksjonen på ulike steder i verden.

 

 1. Dell hedger NOK i lengre sykluser (3 måneder av gangen) for å ha forutsigbare priser til våre kunder i lokal valuta (NOK). Vår neste planlagte prisjustering er 1. mai 2020. Hvor mye prisene settes opp er for tidlig å si, men at justeringen kan bli markant er det dessverre ingen tvil om. Vårt beste råd er at de anskaffelser som kan fremskyndes bør vurdere det, både med tanke på leveringstid og pris.

 

Move

 1. Leveransesituasjonen er i det korte bildet ganske god, men avhenger at «Kina får opp produksjonen» mer på sikt. Vi har fortsatt systemvarer på lager de neste 2-3 uker, men vil tømmes fortere enn det suppleres inn.

Som følge av nedlåsing av nasjonale grenser og økte utfordringer med logistikk, forventer en noe økt leveringstid. På lenger sikt vil det måtte beregnes en vesentlig lenger leveringstid på komponenter og løsninger av type «build-to-order».

Det samlede bildet er usikkert og under stadig endring, men samlet sett må man forvente lenger leveringstider fremover.

 

 1. De fleste produsenter har en gitt dollar- og euro-rate som er satt innenfor en 3-mnd periode. Priser vil bestå innen denne satte perioden. Tid varierer her mye opp mot når denne går ut og skal fornyes per produsent. Dette gjelder både ved direkte og indirekte kjøp via distributør.

Ved etablering av en ny valutaperiode vil dette reflektere dagens valutanivå, dvs. en reell prisoppgang på ca 30% kan ventes, eller da justert etter gjeldende valutanivå på tidspunktet man gjennomfører og setter en ny 3 mnd. valutarate.

De fleste produsenter fornyer enten i april eller mai mnd. og man kan slik sett ganske raskt forvente en reell prisoppgang på ca 30% mot de aller fleste IKT løsninger.

 

Proact

Ingen info

The BPlan

 1. Pr. i dag har vi ikke hørt noe fra våre produsenter at det er noen leveranseproblemer, men vi ser ikke bort fra at dette vil komme, da noen av våre produkter produseres i Mexico, Nederland og Tyskland.  Alle disse er i eller har snart en «lock down» situasjon.  I tillegg ser vi at mange deler som settes sammen, kommer fra Kina.  Men pr. dags dato har vi ikke fått informasjon om dette. 

 

 1. Alle våre priser som vi får fra våre produsenter er enten i euro eller USD.  Vi følger nøye med på kursen for dagen, og har startet med følgende klausul i våre tilbud.  Det er for så vidt ikke noe nytt, sånn sett, men for våre kunder betyr en høyere USD eller euro, dyrere varer.

Atea

 1. Atea opplever at både vareflyt og leveransetider på de fleste varer er tilfredsstillende, men det har i en periode vært noe lengre leveringstider på produkter med deler som produseres i Kina. Vi ser nå at produksjonen i Kina er på veg opp igjen. Det vil imidlertid fortsatt kunne være lengre leveringstid på bestillingsvarer, så vi oppfordrer derfor kundene til å kjøpe produkter som er på lager. Etterspørselen etter klienter (PC’er) har steget kraftig, så det kan være at lagrene på enkelte lagerførte modeller tømmes, med lengre leveringstid som konsekvens.

 

 1. Den kraftige og vedvarende svekkelsen av den Norske kronen mot spesielt euro og US Dollar har gitt høyere priser i NOK.

 

 

Skrivere

Dustin

 1. De siste informasjoner vi har er, at det pt. ikke er leveranseproblemer for hverken Canon (som tidligere meddelt om problemer) eller HP.

 

 1. Både Canon og HP har informert Dustin om, at det vil komme prisstigninger. Opplysninger vi fikk fra vår partner-ansvarlige fra Canon sier 15-20%, mens det ikke er mottatt noen indikasjoner fra HP. Dollarkursen er fra 26. november 2019 til nå har steget med ~ 20 %.

Ricoh

 1. I forhold til leveringssituasjon har vi som informert tidligere fortsatt god tilgang på maskiner, deler og rekvisita, men som en konsekvens av at hele Europa nå blir påvirket vil leveringstiden vår kunne bli påvirket. Her vil vi ha tett dialog med de respektive bestillere underveis.

 

 1. Ricoh Norge handler alle varer i euro og som alle vet har den vært særdeles ustabil siste tiden. Vi har i vår hovedbesvarelse og senere minikonkurranser inngitt kurs ved innlevering, vi vil ved eventuelle oppstartsmøter benytte gjeldende kurs ved oppstart.

Canon

Ikke fått info

 

 

Nettverksutstyr

NetNordic

 1. Vi har daglig kontakt med våre leverandører og distributører i Europa. Så lenge vi klarer å varsle tidlig nok så klarer vi pr i dag å levere innenfor alle frister som er lovet til våre kunder på eksisterende ordrer.

For fremtidige leveranser anbefaler vi våre kunder å plassere ordrer/forecast for leveranser i Q2 og Q3 allerede nå med en klausul om at de kan endre leveransetidspunkt 1 mnd. fra satt dato for leveranse. Vi fyller ordrebøkene nå for leveranser i Q2 og Q3 og forventer at andre gjør det samme.

 

 1. Vi garanterer priser gitt i NOK innenfor tilbudsfrister da vi valutasikrer alle våre større tilbud mot distributører. Vi valutasikrer også alle større ordrer automatisk for å unngå de store svingninger som vi ser i dag. De tilbud som er gitt til dere skal derfor gjelde innenfor de frister som er angitt.

For «flytende ordrer anbefaler vi en løpende vurdering som følger:

«Alle tilbudspriser skal innleveres med utgangspunkt i Norges Bank sin dagskurs mot innkjøpsvaluta dagen før tilbudsfristen. Tilbydere skal oppgi hvilken innkjøpsvaluta de benytter i sitt tilbud. Tilbyder som blir tildelt kontrakt har rett til å endre sine priser tilsvarende endring i Norges Bank sin dagskurs fra tilbudsfrist-1 dag frem til faktureringstidspunkt

 

TietoEvry

 1. Leveransetider på konsulenter er for tiden i liten grad berørt. Leveransetiden på utstyr er varierende, men vi begynner å se utslag i lengre leveringstider

 

 1. Priser på utstyr – dette handles stort sett i dollar, så vi begynner å se økende innpriser. Men her er bildet blandet.

nLogic

 1. Koronaviruset påvirker leveringstider på en del plattformer fra produsent. Imidlertid er det på enkelte plattformer relativt kort leveringstid, gitt at distributør har varer på lager. Samtidig er vi i tett dialog med distributørene med tanke på at de bestiller opp de varer som de går tomme for, slik at vi står tidlig i køen med tanke på leveranser.

Juniper har en liste på estimerte leveringstider for de ulike plattformer. Vi erfarer at denne kan endre seg relativt mye, nesten fra dag til dag. Dette fordi det på den ene siden kan nærme seg tomt i kanalen, men også den andre veien i forbindelse med at produksjonen i Kina har begynt å ta seg opp igjen.

 

 1. Alle våre leveranser på Juniper hardware, software, lisenser og support et knyttet opp i kjøp av disse basert på USD. Fallet i kronekursen vil således påvirke dette, j.fr. klausul om å benytte den aktuelle kurs USD for fakturering av kundene.

Således vil endring i kurs USD/NOK gå i deres favør og dis-favør i forhold til tilbud og bestillinger basert på en gitt USD.

Dersom dere har prosjekter som er avhengige av å ha en fixed-price, så kan vi fasilitere at leveranser til dere faktureres i USD. Dere vil da kunne kjøpe USD på bestillingstidspunktet og således ha en kjent kost for leveransen.

 

AV-utstyr

Kinly

 1. Tilgang på varer er fortsatt bra og leveranser går som normalt. Vi samarbeider tett med våre leverandører og er i stadig kontakt med dem for å avdekkes situasjonen. Utfordringen er valuta som gjør at våre priser endrer seg og derfor også må reflektere en økning i kundepris.

I transportbransjen opplever vi at C19 DHL, DSV med flere har påropt seg Force Majeure. Hva vi tror dette vil medføre av konsekvenser:

o           Grunnet smittefare så er det strengere restriksjoner på personkontakt. Derfor vil overlevering av varer fra leverandør til oss nødvendigvis ta lenger tid.

o           Et økt press på veifrakt da luftfrakt er delvis stengt ned, vil dette tvinge frem lengre ledetider fra produsent/leverandør til oss på enkelte varegrupper. Dette må også ses i forbindelse med strengere grensekontroller inn til Norge som speditørene blir offer for. Regn derfor 3-5 dager lenger leveringstider på leveranser hvor leverandør er utenfor Norge. Økte priser i transportsektoren med inntil 12% vil også ramme kosten for å håndtere varer som skal leveres.

 

 1. Endringer i valutakurser som påvirker kostnaden leverandøren har i forbindelse med ytelsene, kan gjøres gjeldene for oss og videre ovenfor kunde. Hvis økning i valutakurser er grunnlag for endringer i vederlaget, skal vederlaget tilsvarende settes ned uten at kunden må kreve det hvis valutakursene senere synker.

 

AV-Design

 1. Levering: Leveringstid på utstyr er ca. 1-2 dager lengre enn normalt så lenge varen er på lager.

Montering/installasjon: ca. 1-2 ukers leveringstid. Samfunnskritiske installasjoner prioriteres.

Service: Går som normalt, men sykehus og samfunnskritiske installasjoner prioriteres.

 

 1. NOK har hatt en voldsom nedgang. Vi er varslet at det kommer prisendringer fra våre leverandører i Norge. Webshop oppdaterer seg fortløpende i forhold til euro og dollar kurs, slik at priser på vår webshop er gjeldene til enhver tid.

 

Mediability

 1. Vi er i tett dialog med alle våre leverandører og legger fortløpende ut informasjon på denne siden her: https://www.mediability.com/coronavirus/. Om dere trenger informasjon om spesifikke leveranser eller for planlagte bestillinger, ta kontakt med oss direkte.

 

 1. Pr i dag så er det kun en forhandler som har varslet om fremskyndet valutajustering etter siste dagers ekstreme utvikling. Dette vil gjelde alle nye bestillinger fra 25/3.

Vi følger situasjonen nøye i Mediability. De fleste av våre leverandører selger i euro og vi vil, der det er mulig, levere tilbud fra oss i samme valuta. Vi har også satt ned gyldighetsdato for tilbud for å kunne gi priser som treffer best mulig mht. priser fra leverandører. Nye tilbud fra oss, fra dato 19/3, vil også ha med følgende forbehold mht. prisjusteringer:

Dersom valutakursen(e) i forhold til kurs på tilbuds dato eller datert prisliste varierer mer enn +/- 2% på fakturerings dagen forbeholder vi oss retten til å endre prisene tilsvarende. Som korrigerings kurs benyttes salgskurs hos Nordea.

 

Atea

 1. Atea opplever at både vareflyt og leveransetider på de fleste varer er tilfredsstillende, men det har i en periode vært noe lengere leveringstider på produkter med deler som produseres i Kina. Vi ser nå at produksjonen i Kina er på veg opp igjen. Det vil imidlertid fortsatt kunne være lengere leveringstid på bestillingsvarer, så vi oppfordrer derfor kundene til å kjøpe produkter som er på lager. Etterspørselen etter klienter (PC’er) har steget kraftig, så det kan være at lagrene på enkelte lagerførte modeller tømmes, med lengere leveringstid som konsekvens.

 

 1. Den kraftige og vedvarende svekkelsen av den Norske kronen mot spesielt euro og US Dollar har gitt høyere priser i NOK.

 

Videoutstyr

 1. Våre leverandører leverer som normalt på de fleste områder, noen få produkter er utsolgte grunnet stor etterspørsel, men dette er forventet å løse seg innen kort tid.

 

 1. Vi handler det meste av våre varer i utenlandsk valuta som EUR og USD og regulerer prisene etter dette. De fleste avtaler er basert på påslag på kostpris som er ryddige avtaler i disse tider.

 

 

PC/Datatilbehør

Komplett

 1. For å gjøre hverdagen tryggere og enklere for våre kunder tilbyr vi nå hjemlevering, ta kontakt med oss for å aktivere dette. I utvalgte områder har vi også mulighet til å levere samme dag via Porterbuddy.

Mulige krav som følge av for eks. forsinkede leveringer og leveringer utenfor angitt tidsvindu, vil kunne bortfalle som følge av Force Majeure. oss nødvendigvis ta lenger tid.

 

 1. I forhold til vår avtale vil det ikke påvirkes direkte siden det er en påslagsavtale. Det som det eventuelt kan påvirkes er dersom det er noe som er bestilt som ikke er på lager eller som bestilles utover det vi har på lager og som vi da ikke har live oppdateringskurs på. Disse sakene må vi håndtere manuelt og monitorer kontinuerlig. Vi kontakter da kundene hvis det er et større tap og kunde må da godkjenne eller vi må kansellere.

 

 

 

Programvare

Crayon

 1. Det vil ikke være noen store endringer på leveransetider på SW. Vi behandler alt av forespørsler, prisønsker, bestillinger fortløpende. Crayon har så langt ikke redusert bemanning, og de aller fleste i Crayon er satt opp med bærbare pc, og relevante løsninger, slik at de kan fortsette jobben fra hjemmekontor. 

Vi har ingen fysisk levering i forbindelse med salg av software og skytjenester, hverken fra Microsoft eller de andre produsentene.

Foreløpig, så er bestillingsprosessen uberørt, men vi vil følge med på leverandørene sine responstider fortløpende.

 

 

 1. Her må vi skille på Microsoft sine produkter og tjenester, og annen software.

•           Microsoft:

Eksisterende Campus/EES avtaler: Her vil alle produkter og tjenester (Cloud Services) som allerede er kjøpt på avtalen løpe videre, med de prisene som ble avtalt ved avtale inngåelse. Her er det en form for «prisbeskyttelse». Alle våre innpriser her er avtalt i NOK, så prisen til UNIT vil ikke påvirkes. For nye produkter/tjenester som legges til (ikke endring i volum, men produkter/tjenester som ikke har vært på avtalen før), så vil det være den til enhver tid gjeldende prisliste fra Microsoft som gjelder. Vi har ikke fått ny prisliste fra Microsoft, men kan regne med at denne vil påvirkes av endrede valutakurser.

Nye Campus/EES avtaler, og dette gjelder jo for veldig mange av Unit sine rettighetshavere i august/september, så vil det være prislisten på fornyelsestidspunktet som gjelder. Dette er noen måneder til, og vi forventer økte priser, dersom forholdet mellom NOK/USD holder seg.

For kjøp på alle andre avtaler så vil det fortløpende komme nye prislister (MPSA, OVS etc.), og dette vil påvirke nye kjøp.

 

•           Andre produsenter:

De fleste produsenter opererer ikke med en listepris i NOK.

Innpriser til Crayon er i USD eller EUR.

For de kundene som nå ber om tilbud/priser, så vil vi oppgi priser basert på dagens valutakurser, og med de store svingningene vi nå ser i valutakurser, så vil vi måtte korte ned vedståelsesfrister. Dette betyr at tilbud som hentes inn, vil oppdateres med eksakte priser på bestillingstidspunktet.

Vi forventer med andre ord at våre innpriser vil gå opp, samtidig som avtalte betingelser mellom Unit og Crayon vil holdes.

Vi har tett dialog med alle våre partnere, slik at vi sikrer best mulige betingelser, og samtidig opprettholder så stor forutsigbarhet som mulig.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med innkjop@unit.no 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter