Mandat for arbeidsgruppen 


Arbeidsgruppen skal utarbeide en ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren. Strategien skal samle institusjonene i sektoren om felles mål og tiltak.

Bakgrunn for oppdraget 

Unit har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å lede arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). Oppdraget er formulert slik:  

«Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren for 2017–2021 skal revideres i 2020 og ny digitaliseringsstrategi lanseres fra 01.04.2021 (endret fra opprinnelig 01.01.2021). Unit skal lage et utkast til ny digitaliseringsstrategi i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. Det forutsettes også at Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning og de oppnevnte fagutvalgene med representanter fra sektoren involveres. Dagens digitaliseringsstrategi omfatter ikke målbilder som går på innhold, dimensjonering av studietilbud og forskningsinnsats.   

Departementet mener at en ny strategi bør gi et helhetlig bilde av regjeringens forventninger til alle sider ved digitalisering i universitets- og høyskolesektoren, herunder yrkes- og profesjonstilpasset digital kompetanse, dimensjonering av studietilbud, desentralisert utdanning, forskningsinnsats på særlig viktige områder som for eksempel digitalisering for grønt skifte, stordata og kunstig intelligens. Unit skal underveis i arbeidet regelmessig orientere Kunnskapsdepartementet om fremdriften. Utkast til ny digitaliseringsstrategi skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen 15. januar 2021 (endret fra opprinnelig 1. oktober 2020)».  

Den nye strategien skal gi et helhetlig og oppdatert bilde av alle sider ved digitaliseringen i UH-sektoren. Strategien skal løfte fram utfordringsbildet, samt foreslå tiltak som bidrar til å realisere samfunnets behov innen høyere utdanning og forskning.  

Arbeidet med ny digitaliseringsstrategi skal ses i sammenheng med politiske mål og ambisjoner uttrykt gjennom Regjeringsplattformen, nasjonale strategier innen digitalisering samt kommende stortingsmeldinger og utredninger (for eksempel når det gjelder studentmobilitet, kompetansebehov, livslang læring og arbeidslivsrelevans). Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor (2019-2025), samt regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning, gir viktige strategiske føringer for arbeidet. 

Siden eksisterende strategi ble lansert, er det laget en handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning. Målbildene i eksisterende strategi er bearbeidet i handlingsplanen. Handlingsplanen skal følge opp og bidra til å realisere digitaliseringsstrategien, gjennom å konkretisere og fremme aktiviteter og tiltak.  

Organisering av arbeidet 

For å få en strategi som er mest mulig relevant og forankret i sektorens og samfunnets behov, skal arbeidet ledes av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UH-sektoren. En slik organisering vurderes også som hensiktsmessig med tanke på å sikre nødvendig fremdrift i arbeidet. Arbeidsgruppen oppnevnes av Digitaliseringsstyret etter konsultasjon med institusjonene. Unit vil delta i arbeidsgruppen, og har i tillegg etablert et sekretariat som skal bistå arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal fungere som redaksjonskomité for digitaliseringsstrategien.  

For å sikre en digitaliseringsstrategi som har støtte og oppslutning i UH-sektoren, legges det opp til en bred og involverende prosess. I en tidlig fase vil det derfor bli gjennomført en åpen digital innspillsrunde, som gir ulike interessenter mulighet til å komme med innspill til strategiarbeidet.  

Det faglige spennet på strategien, og særlig de utvidete områdene, vil kreve mobilisering av et bredere spekter av fagressurser fra institusjonene enn det fagutvalgene representerer. Vi ønsker derfor å benytte utvalgte UHR-fora i tillegg, og vil utnevne eventuelle ekspertgrupper på særskilte områder der arbeidsgruppen anser dette som hensiktsmessig. Næringslivet bør også involveres relatert til målformuleringer og tiltak om profesjonstilpasset utdanning og arbeidsliv. Videre skal Diku og NOKUT involveres på aktuelle fagtema.  

Oppgavebeskrivelse 

Arbeidet skal resultere i følgende leveranser: 

Hovedleveranse: 

UTKAST TIL NY DIGITALISERINGSSTRATEGI: en revidert, oppdatert og relevant digitaliseringsstrategi for UH-sektoren som gjelder fra 01.04.2021. Utkast til ny digitaliseringsstrategi skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen 15.01.2021.

Delleveranser: 

MÅLBILDER: strategien skal inneholde målbilder for aktører i sektoren (inkludert innhold/dimensjonering av studietilbud og forskningsinnsats). 

OVERORDNEDE TILTAK: strategien skal gi en systematisk fremstilling av anbefalte tiltak, hvordan tiltakene er egnet til å realisere ett eller flere av målbildene, og hvem som er ansvarlig for tiltakene. 

RAPPORTERING TIL DIGITALISERINGSSTYRET (29.4, 26.5, 3.9): arbeidet tas inn i Digitaliseringsstyret som beskrevet i framdriftsplan, med endelig utkast til behandling den 3. september. 

Arbeidsgruppen skal: 

Vurdere om det i løpet av de siste årene har kommet opp nye tema og problemstillinger når det gjelder digitaliseringen av kunnskapssektoren, som må berøres i en ny strategi. 

Gå gjennom målbildene i strategien, og foreta nødvendige justeringer av innholdet. Vurdere hvordan målbilder for samfunnsliv, arbeidsliv og næringsliv bør utformes. 

Sørge for at målbilder og tiltak er godt forankret i sektormålene for forskning og høyere utdanning (høy kvalitet i utdanning og forskning; forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling; god tilgang til utdanning og en effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem). 

Foreslå overordnede tiltak for å nå målbildene. 

Administrative forhold 

For å kunne levere utkast til strategi i oktober, legges det opp til et møte per måned i arbeidsgruppen. Møtene vil gi anledning til å gjennomføre de drøftinger og avklaringer som er nødvendig for å sikre god flyt og fremdrift i arbeidet. Det er ønskelig å gjennomføre to møter før påske; et konstituerende (fysisk) heldagsmøte 11. mars, og et mot slutten av mars. Møter holdes som hovedregel over video, men med mulighet for fysiske samlinger etter behov.  

Sekretariatet for arbeidsgruppen vil ha i oppgave å koordinere arbeidet og sikre fremdrift i henhold til avtalte milepæler. Sekretariatet har også ansvar for å forberede og gjennomføre møtene, samt sende ut relevant dokumentasjon i forkant. 


Som forberedelse til møtene sendes det ut saksgrunnlag fra sekretariatet. I tillegg vil det underveis kunne bli snakk om skriftlige bidrag fra medlemmene av arbeidsgruppen. Dersom det i tiden mellom de fastsatte møtene oppstår mer løpende behov for drøfting og avklaring, søkes dette løst via epost eller andre samarbeidsverktøy.  

Når det gjelder utgifter til arbeidstid og reiser, så dekkes dette av arbeidsgruppens medlemmer og deres institusjoner. Kostnader knyttet til sekretariatsfunksjonen dekkes av Unit. Eventuelle ekspertgrupper dekker egne utgifter.  


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter