Koronaviruset: Anbefalinger og tiltak fra Unit for digital undervisning og eksamen


Mange læresteder avlyser nå ordinær undervisning og jobber med å etablere alternativ undervisnings- og eksamensgjennomføring etter at korona-beredskapen er trappet kraftig opp. Unit skal bidra til å lette situasjonen for UH-sektoren.

Smilende ung kvinne med headset som jobber bak en PC
Foto: Shutterstock

Unit jobber med en rekke tiltak for å støtte sektoren i gjennomføringen av nettbasert undervisning og eksamen, vi har blant annet tett dialog med leverandører for å sikre økt beredskap og kapasitet i systemene som vi tilbyr til formålene.

Allerede fredag 13. mars holdes det et webinar for sektoren om hvordan vi kan støtte nettbasert undervisning når fysisk oppmøte ikke er mulig.

Det vil også settes opp et webinar for sektoren om digital eksamen så snart som mulig. Sektoren vil bli holdt løpende orientert om tiltak og muligheter knyttet til digital eksamen.

Undervisningstjenester – anbefalinger og støtte i forbindelse med korona-epidemien

Unit har en rekke tjenester som kan avhjelpe situasjonen UH-sektoren nå står i. Her får du en oversikt over våre tjenester og råd om hvordan de kan brukes. Vi opplyser også om noen muligheter institusjonene kan benytte seg av utenfor Units tjenestetilbud.

Unit vil i tiden framover bidra aktivt med løsningsforslag og ved å legge til rette for erfaringsutveksling mellom institusjonene.

Digital eksamen

Deltakere i sektorsamarbeidet har etterspurt anbefalinger til tiltak for sektoren tilknyttet avvikling av skoleeksamen ved UH-institusjonene.

Unit jobber med å etablere en arbeidsgruppe med fagfolk fra sektoren som arbeider med digital eksamen. Siktemålet er å få på plass gode anbefalinger for hvordan virksomhetene kan legge om til nettbaserte eksamener. Unit vil gjøre anbefalingene lett tilgjengelige, og støtte samarbeid og erfaringsutveksling i sektoren.

Canvas læringsplattform

Units arbeidsgruppe for LMS diskuterte koronautfordringen i møte 10. mars. Canvasplattformen er uberørt av situasjonen, da kapasiteten til plattformen vurderes til å være god. Mye undervisning kan gjennomføres asynkront gjennom Canvas, både med og uten videoverktøy. Hvordan man skal legge til rette for slik undervisning vil bli diskutert i de ukentlige samarbeidsforumene for LMS-tjenesten.

Se tips til hvordan man kan bruke Canvas i undervisningen når campus stenger (på engelsk).

Videotjenester

Zoom Undervisning (leveres av Uninett)

Zoom Undervisning er et verktøy for bruk av video og streaming i undervisning, og er egnet for alt fra store forelesninger til småskala nettbasert veiledning. 

Verktøyet er godt egnet for en lang rekke klienter og har integrasjon med LMS. Zoom Undervisning kan brukes til:

  • Små, mellomstore og store forelesninger og møter med 2 til 100 videodeltakere (opp til 1000 med tilleggslisens) 
  • Breakout-rooms, oppdeling i gruppevideorom 
  • Webinar med opptil 25 verter og 500 deltakere (med opptil 10.000 deltakere med tilleggslisens) 
  • Streaming 
  • Teknisk løsning for klasserom og konferanserom 
  • Undervisning via bærbare pc-er og mobile enheter 
  • Direktekommunikasjon og fildeling mellom personer 
  • Opptak 
  • Skjermdeling 

Zoom Undervisning har hatt en merkbar økning i aktivitetsnivå de siste dagene. Den økte trafikken overvåkes nøye og tiltak vil bli iverksatt hvis det er nødvendig. Uninett kan etablere Zoom-tjenesten hos norske UH-institusjoner på relativt kort tid.

Mer informasjon om Zoom undervisning hos Uninett

Se også informasjon om Korona-situasjonen på Uninett.no

For spørsmål om Zoom, ta kontakt med Uninett

Adobe Connect

Adobe Connect er et webmøteverktøy som brukes i synkron nettundervisning. Løsningen brukes av et begrenset antall aktive undervisningsmiljøer, og har samlet begrenset kapasitet. Vi har i dag lisenser for 500 samtidige brukere i Adobe Connect i Norge. Vi følger med situasjonen og har mulighet til å kjøpe flere lisenser hvis behovet skulle oppstå.

Mediasite

Virksomheter som allerede bruker Mediasite til live-streaming og opptak av undervisning oppfordres til å fortsette med det. Vi er rustet til å takle en god del høyere last enn i dag, og vi har infrastruktur som kan settes i produksjon ved behov for ytterligere økt kapasitet til live-streaming. Hvis mengden av lagrede opptak blir vesentlig større anbefaler vi institusjonene å slette gammelt innhold som ikke skal brukes lenger.

Ta kontakt med lokal brukerstøtte hos ditt lærested for mer informasjon om hvordan Mediasite kan benyttes til live-streaming eller opptak av undervisning.

Kaltura

Det er for tiden en merkbar økning i aktivtet på denne tjenesten. Dette antas å øke ytterligere etter hvert som flere læresteder flytter undervisning til video. Det er installert flere fysiske servere som midlertidige transkodere, som har økt kapasiteten. Det er også bestilt flere servere som har beregnet ankomst om tre uker, og vil settes i produksjon så fort som mulig.

Forelesere ute hos eksisterende kunder bes ta kontakt med sin lokale brukerstøtte for mer informasjon om hvordan man kan bruke Kaltura.

Videotjenester utenfor Units tjenesteportefølje

Microsoft Teams

Microsoft Teams er tilgjengelig ved de fleste UH-institusjoner i Norge. Teams kan brukes til videostøttet synkron undervisning i mindre grupper. Verktøyet gir også annen støtte til online-samarbeid.

Studio fra Instructure

Dette er et videoverktøy egnet for å lage asynkron videoundervisning. Studio er godt integrert med Canvas og kan blant annet brukes til å lage interaktiv video. Studio kan kjøpes fra Instructure som de fleste institusjonene har kontrakt med.

Andre verktøy for videoopptak

Det finnes flere enkle videoverktøy som kan integreres med LMS. Vær oppmerksom på at anskaffelse av disse krever innkjøpstekniske og sikkerhetsmessige vurderinger.

Har du spørsmål om Units tjenester?

Kontakt oss på kontakt@unit.no

Mer informasjon


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter